Wyścig Pięciu Jezior

Do zawodów pozostało

00 Dni 00 Godziny 00 Minuty 00 Sekundy

Regulamin


MTB – WYŚCIG PIĘCIU JEZIOR 2020  | 26.04.2020 r.

REGULAMIN

 

1.CEL IMPREZY

 •  Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 • Umożliwienie dorosłym, młodzieży i dzieciom współzawodnictwa w maratonach, poprzez połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą.
 • Promocja miejscowości i szlaków turystycznych w najciekawszych zakątkach naszego regionu.
 • Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Iławie.

2. NAZWA IMPREZY

„WYŚCIG PIĘCIU JEZIOR 2020”

3. ORGANIZATOR

Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Iławie  Niepodległosći 11 b

tel.: (0-89) 644 85 39, (0-89) 649 16 04  fax.: (0-89) 649 16 24

e-mail: hala_sportowa@wp.pl

WSPÓŁORGANIZATOR

Nadleśnictwo Iława  Królowej Jadwigi 30

tel. (0-89) 648 40 94

strona: www.ilawa.olsztyn.lasy.gov.pl

 WARUNKI UCZESTNICTWA
a) Impreza ma charakter otwarty. Uczestnikiem wyścigu będzie osoba spełniająca następujące warunki:

DYSTANS: Krótki, Średni i Długi
– zgłosi swój udział w zawodach poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie mtb-ilawa.pl w formie elektronicznej do dnia 6.04.2020 r. (po tym terminie zgłoszenia i opłaty nie będą przyjmowane, nie ma możliwości również zapisania się na wyścig w dniu zawodów).

DYSTANS: Rodzinny

– zgłosi swój udział w zawodach poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie mtb-ilawa.pl w formie elektronicznej do dnia 6.04.2020 r. lub zapisze się w Biurze Zawodów w dniu imprezy w godz. 8:00-10:30.

 •  W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik nr 1 dostępny pod regulaminem),
  – opłaci startowe w wysokości zgodnej z regulaminem,
  – uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że:
 • startuje na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. Zawodnicy niepełnoletni startują na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów,
 •  zapoznał się i akceptuje regulamin Wyścigu Pięciu Jezior 2020, regulamin dostępny na stronie www.mtb-ilawa.pl
 •  wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora
 •  wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów wyścigu,
 •  jest zdolny do udziału w Wyścigu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną odpowiedzialność,
 •  podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością,
  b) Uczestnik jest zobowiązany do:
  przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie),
 •  zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 •  realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i służb porządkowych Organizatora,
 •  jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie, na w pełni sprawnym rowerze
 •  kulturalnego zachowywania się,
 •  samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy. Zabrania się startu na rowerach wspomaganych elektrycznie i mechanicznie oraz na trójkołowcach;
  c)  Niepełnoletni uczestnicy, którzy nie posiadają karty rowerowej, mogą startować wyłącznie z pełnoletnim opiekunem. Opiekunem może być rodzic lub inna osoba upoważniona przez rodziców.
  d) Zawodnik ma obowiązek jechać z jednym numerem startowym umocowanym z przodu do kierownicy roweru. Numer musi być dobrze widoczny. Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych. Numery startowe nie mogą być modyfikowane.
  e) Każdy uczestnik zgłoszony do Wyścigu Pięciu Jezior 2020 na dystansie DŁUGIMŚREDNIMKRÓTKIM i RODZINNYM otrzyma numer startowy oraz chip. Odbiór numeru startowego i chipa następuje w dniu zawodów w godzinach 8.00-10.30 w Biurze Zawodów mieszczącym się w miasteczku rowerowym na ul. Lubawskiej, parking za stacją paliw „Duet” lub w Restauracji „O Matko i Córko”.
  f) Każdy zawodnik ma obowiązek startu na rowerze górskim i w kasku sztywnym. Start na rowerze innym niż wskazany w regulaminie lub bez kasku sztywnego będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika. W Rodzinnej Paradzie nie ma ograniczeń sprzętowych odnośnie roweru, ale obowiązkowy jest kask sztywny.
  g) Zaleca się posiadanie ubezpieczenia OC i NW.
  h) W „Wyścigu Pięciu Jezior 2020”  zawodnik ma prawo startować tylko na jednym wybranym dystansie

4. BIURO ZAWODÓW

Biuro Zawodów będzie mieściło się w miasteczku rowerowym zlokalizowanym na ul. Lubawskiej za stacją paliw „Duet” lub w Restauracji „O Matko i Córko”. Przedstawiciele ekip i zawodników muszą potwierdzić udział w wyścigu prezentując dokument tożsamości w Biurze Zawodów w godzinach od 08.00 do 10.30.

5. OPŁATY STARTOWE

Dystans Rodzinny (8,5 km)

10 zł od osoby – możliwość zapisania się przez system elektroniczny oraz w Biurze Zawodów

Dystans Krótki (22,3 km), Średni (35,6 km), Długi (56,2 km)

50 zł – pierwsze 50 zapisanych i opłaconych osób

70 zł – kolejne 50 zapisanych i opłaconych  osób

90 zł – zapisane i opłacone osoby do 6.04.2020 r.  Uwaga!!!

PO TYM TERMINIE NIE MA MOŻLIWOŚCI ZAPISANIA SIĘ I OPŁACENIA WYŚCIGU.

W razie problemów z zapisami lub błędnie wypełnionego formularza, wszystkie prośby o zmiany prosimy o przesyłanie na adres e-mail: domtel@domtel-sport.pl. Po dokonaniu zgłoszenia w formularzu elektronicznym system automatycznie przekieruje do dokonania płatności w systemie dotpay. Dopiero po dokonanej wpłacie przyjęte zgłoszenie do zawodów pojawi się na liście startowej (tylko opłaceni zawodnicy będą widoczni na liście startowej).

Zawodnik jest zobowiązany postępować ściśle według wytycznych systemu dotpay. Zawodnicy dokonujący automatycznej płatności poprzez system dotpay nie są obciążani żadną opłatą prowizyjną wynikającą z transakcji.

Podczas płatności za pomocą systemu dotpay zawodnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko i adres e-mail firmie dotpay, w celach niezbędnych do przeprowadzenia transakcji.

Opłaty przyjmowane są tylko poprzez system dotpay, nie ma możliwości wpłat na konto Organizatora.

Organizator na prośbę zainteresowanych wystawi fakturę VAT za udział w wyścigu.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, natomiast istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na inną osobę.

6. PROGRAM ZAWODÓW

8.00 – 10.30 zapisy dla dystansu Rodzinnego w Biurze Zawodów, wydawanie numerów startowych na pozostałych dystansach

11:10 odprawa techniczna

11:15 ustawienie uczestników w sektorach na dystansie Długim, Średnim, Krótkim i Rodzinnym

11.30 start dystansu Długiego

11.35 start dystansu Średniego

11.40 start dystansu Krótkiego i Rodzinnego

15:00 zamknięcie trasy wyścigu na wszystkich dystansach

Dekoracje zwycięzców: 

12:30 dekoracja dystansu Rodzinnego

14.30  dekoracja dystansu Krótkiego, Średniego i  Długiego

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów np. godzin startu poszczególnych dystansów, o czym poinformuje zawodników przed startem, a także zmiany godzin dekoracji zwycięzców np. jeżeli 90% zawodników dystansu Długiego ukończy wyścig. Organizator ma prawo do wcześniejszego przeprowadzenia dekoracji.

7. DYSTANSE

   • Długi 56,2 km
   • Średni 35,6 km
   • Krótki  22,3 km
   • Rodzinny  8,5 km

8. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA

Sposób przeprowadzenia (start wspólny, jazda na czas, ) oraz inne informacje o wyścigu będą podawane na stronie internetowej wyścigu i tablicy ogłoszeń biura zawodów.
Dla wyścigów ze startu wspólnego organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia startu sektorowego.
Do wyłonienia zwycięzców w poszczególnych kategoriach użyty zostanie elektroniczny system pomiaru czasu
Przebieg trasy będzie oznakowany strzałkami wskazującymi kierunek jazdy, taśmami i znakami ostrzegawczymi.
Na trasie maratonu mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik.
Należy zachować szczególną ostrożność w miejscach oznaczonych znakami ostrzegawczymi i gdy trasa jest trudna technicznie.
Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
Na trasie będzie znajdował się bufet dla zawodników.
Zabroniona jest jazda ze słuchawkami i słuchanie muzyki w czasie jazdy.

Na dystansie Długim może zostać wyznaczony limit czasowy podany przez sędziego głównego przed startem.
Zawodnicy dokonują wyboru dystansu w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym przed dokonaniem płatności.
Zmiana dystansu po starcie Wyścigu będzie karana dyskwalifikacją.
Trasa Wyścigu zamykana jest o godzinie 15:30. Po tym czasie zawodnicy nie będą klasyfikowani.

9.ZASADY FAIR-PLAY

Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie. O ile to konieczne np. na wąskich ścieżkach zawodnik wyprzedzający powinien zasygnalizować swój zamiar komunikatem „Prawa Wolna”, „Lewa Wolna”, po której zamierza dokonać manewru wyprzedzania
Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

10.ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

W ramach wpisowego na dystansie Krótkim, Średnim i Długim zawodnik otrzymuje:

– okolicznościowy medal

– koszulkę z długim rękawem

– przejazd oznakowaną trasą
– numer startowy
– elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki
– zabezpieczenie medyczne
– prawo do korzystania z bufetów na trasie
– bufet regeneracyjny na mecie

W ramach wpisowego na dystansie Rodzinnym zawodnik otrzymuje:

– okolicznościowy medal
– przejazd oznakowaną trasą
– numer startowy

– elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki
– zabezpieczenie medyczne

11. NAGRODY

Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach przewidziane są puchary, nagrody rzeczowe oraz finansowe;

12. POMIAR CZASU

Podczas Wyścigu Pięciu Jezior 2020 będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu na dystansie Krótkim, Średnim, Długim i Rodzinnym. Każdy zawodnik startujący na dystansie Krótkim, Średnim, Długim i Rodzinnym zobowiązany jest do posiadania i przymocowania do kierownicy sztywnego numeru startowego,  tak aby był widoczny i możliwy do odczytania. Brak numeru startowego lub umocowanie ich w niewidocznym miejscu, będzie skutkowało niesklasyfikowaniem zawodnika.

13. KATEGORIE WIEKOWE

Kategorie wiekowe zostaną uznane za ważne, gdy wystartuję w nich min. 5 osób. W sytuacji gdy udział w kategorii zgłosi mniejsza liczba osób, dana kategoria zostanie połączona z inną!

RODZINNY

Open

Nagradzanych jest 10 pierwszych dzieci.

KRÓTKI – mężczyźni (nr startowe żółte):

Open

Najszybszy Iławianin

Kategoria M1 – od 13 do 17 lat
Kategoria M2 – od 18 do 29 lat
Kategoria M3 – od 30 do 39 lat
Kategoria M4 – od 40 do 49 lat
Kategoria M5 – od 50 lat wzwyż

KRÓTKI – kobiety (nr startowe żółte):

Open

Najszybsza Iławianka

Kategoria K1 – od 13 do 17 lat
Kategoria K2 – od 18 do 29 lat
Kategoria K3 – od 30 lat wzwyż

ŚREDNI– mężczyźni (nr startowe zielone):

Open

Najszybszy Iławianin

Kategoria M1 – od 13 do 17 lat
Kategoria M2 – od 18 do 29 lat
Kategoria M3 – od 30 do 39 lat
Kategoria M4 – od 40 do 49 lat
Kategoria M5 – od 50 lat wzwyż

ŚREDNI – kobiety (nr startowe zielone):

Open

Najszybsza Iławianka

Kategoria K1 – od 13 do 17 lat
Kategoria K2 – od 18 do 29 lat
Kategoria K3 – od 30 lat wzwyż

DŁUGI – mężczyźni (nr startowe czerwone):

Open

Najszybszy Iławianin

Kategoria M1 – od 16 do 20 lat
Kategoria M2 – od 21 do 29 lat
Kategoria M3 – od 30 do 39 lat
Kategoria M4 – od 40 do 49 lat
Kategoria M5 – od 50 lat wzwyż

DŁUGI – kobiety (nr startowe czerwone):

Open

Najszybsza Iławianka

Kategoria K1 – od 16 do 20 lat
Kategoria K2 – od 21 do 29 lat
Kategoria K3 – od 30 lat wzwyż

14. RUCH DROGOWY

Maraton będzie się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora będą ułatwiać włączanie się do ruchu i przejazd przez skrzyżowania.
Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych powinni poruszać się jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, stosować się do zasad ruchu ruchu drogowego, znaków drogowych oraz do poleceń Policji i służb porządkowych Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Zawodnicy są zobowiązani do zapoznania się z trasą wyścigu. Wszelkie zmiany trasy przez zawodników będą traktowane jako skrót trasy i zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
W czasie trwania wyścigu zawodnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy.
Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność, w momencie gdy trasa jest trudna technicznie lub gdy zbliżają się do skrzyżowania.
Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umożliwiając swobodny przejazd pozostałym zawodnikom.
Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

15. KARY

Komisja sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary:

   • upomnienie uczestnika,
   • doliczenie czasu karnego,
   • dyskwalifikacja uczestnika,

16. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne, jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.

Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu. W przypadku naruszania tego przepisu, uczestnicy edycji będą ukarani dyskwalifikacją.

17. PROTESTY

Protesty można składać w dniu zawodów do Organizatora z jednoczesnym dokonaniem opłaty w wysokości 100 zł. do 30 min. od ukończenia wyścigu. Po tym czasie protesty nie będą rozpatrywane. Decyzja ostateczna należy do Organizatora zawodów. Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojej pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag organizatorom, zanim rozpocznie się dekoracja.

 

18. INFORMACJE DODATKOWE

Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w maratonie w trakcie jego trwania powinien zgłosić ten fakt obsłudze będącej na trasie maratonu lub w Biurze Zawodów.
W przypadku nieobecności na imprezie Organizator nie zwraca opłaty startowej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Wyścigu Pięciu Jezior 2020 nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy.

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takim wypadku Organizator przewiduje zwrot kosztów wpisowego.

Organizator nie ubezpiecza zawodników w zakresie NW.

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej oraz w biurze Organizatora).
O wszystkich kwestiach nieuregulowanych w regulaminie oraz o jego interpretacji w trakcie zawodów decyduje Organizator zawodów.

Oświadczenie osoby nieletniej -MTB Wyścig Pięciu Jezior