Wyścig Pięciu Jezior

Do zawodów pozostało

00 Dni 00 Godziny 00 Minuty 00 Sekundy

Regulamin


MTB – WYŚCIG PIĘCIU JEZIOR 2018  | 29.04.2018 r. 

REGULAMIN 

 

 1. CEL IMPREZY
 •  Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. 
 • Umożliwienie dorosłym, młodzieży i dzieciom współzawodnictwa w maratonach, poprzez połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą.  
 • Promocja miejscowości i szlaków turystycznych w najciekawszych zakątkach naszego regionu. 
 • Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Iławie. 
 1. NAZWA IMPREZY

„WYŚCIG PIĘCIU JEZIOR 2018 

 1. ORGANIZATOR

Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Iławie  Niepodległosći11 b  

tel.: (0-89) 644 85 39, (0-89) 649 16 04  fax.: (0-89) 649 16 24 

e-mail: hala_sportowa@wp.pl  

WSPÓŁORGANIZATOR  Nadleśnictwo Iława  Królowej Jadwigi 30

tel. (0-89) 648 40 94 

e-mail: www.ilawa.olsztyn.lasy.gov.pl  

 •  WARUNKI UCZESTNICTWA
  a) Impreza ma charakter otwarty. Uczestnikiem wyścigu będzie osoba spełniająca następujące warunki:
  – zgłosi swój udział w zawodach poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie mtb-ilawa.pl w formie elektronicznej. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik nr 1),
  – opłaci startowe w wysokości zgodnej z regulaminem,
  – uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że:
 • startuje na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. Zawodnicy niepełnoletni startują na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów,
 •  zapoznał się i akceptuje regulamin Wyścigu Pięciu Jezior 2018, regulamin dostępny na stronie www.mtb-ilawa.pl
 •  wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora
 •  wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów wyścigu,
 •  jest zdolny do udziału w Wyścigu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuję na własną odpowiedzialność,
 •  podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością,
  b) Uczestnik jest zobowiązany do:
  przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie),
 •  zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 •  realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i służb porządkowych Organizatora,
 •  jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie, na w pełni sprawnym rowerze
 •  kulturalnego zachowywania się,
 •  samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy. Zabrania się startu na rowerach wspomaganych elektrycznie i mechanicznie oraz na trójkołowcach;
  c)  Niepełnoletni uczestnicy, którzy nie posiadają karty rowerowej, mogą startować wyłącznie z pełnoletnim opiekunem. Opiekunem może być rodzic lub inna osoba upoważniona przez rodziców.
  d) Zawodnik ma obowiązek jechać z jednym numerem startowym umocowanym z przodu do kierownicy roweru. Numery musi być dobrze widoczny. Używać można jedynie oficjalnych numerów startowych. Numery startowe nie mogą być modyfikowane.
  e) Każdy uczestnik zgłoszony do Wyścigu Pięciu Jezior 2018 na dystansie DŁUGIMKRÓTKIM i RODZINNYM otrzyma numer startowy oraz chip. Odbiór numeru startowego i chipa następuje w dniu zawodów w godzinach 8.00-10.30 w Biurze Zawodów mieszczącym się w miasteczku rowerowym na ul. Lubawskiej, parking za stacją paliw „Duet” lub w Restauracji „O Matko i Córko”. 
  f) Każdy zawodnik ma obowiązek startu na rowerze górskim i w kasku sztywnym. Start na rowerze innym niż wskazany w regulaminie lub bez kasku sztywnego będzie skutkowało dyskwalifikacją zawodnika. W Rodzinnej Paradzie nie ma ograniczeń sprzętowych odnośnie roweru, ale obowiązkowy jest kask sztywny.
  g) Zaleca się posiadanie ubezpieczenia OC i NW.
  h)Wyścigu Pięciu Jezior 2018  zawodnik ma prawo startować tylko na jednym wybranym dystansie 
   1. BIURO ZAWODÓW

Biuro Zawodów będzie mieściło się w miasteczku rowerowym zlokalizowanym na ul. Lubawskiej za stacją paliw „Duet” lub w Restauracji „O Matko i Córko”. Przedstawiciele ekip i zawodników muszą potwierdzić udział w wyścigu prezentując dokument tożsamości w Biurze Zawodów w godzinach od 08.00 do 10.30. 

   1. OPŁATY STARTOWE

We wszystkich kategoriach wiekowych obowiązywać będą następujące  

opłaty : 

10 zł od osoby – Wyścig Rodzinny  

50 zł – Dystans Długi i Krótki – ulgowy koszt uczestnictwa w zawodach (wcześniejsza rejestracja on-line: www.mtb-ilawa.pl i opłata wpisowego) do 18 marca 2018 r.! – gwarancja otrzymania pełnego pakietu 

70 zł – Dystans Długi i Krótki  normalny koszt uczestnictwa w zawodach (wcześniejsza rejestracja on-lin : www.mtb-ilawa.pl i opłata wpisowego) od 19 marca 2018 r. do 8 kwietnia 2018 r. – gwarancja otrzymania pełnego pakietu 

100 zł – Dystans Długi i Krótki – normalny koszt uczestnictwa płatny gotówką w Biurze Zawodów – w ramach wpisowego zawodnik otrzymuje medal, numer startowy, możliwość przejechania trasy oraz bon żywieniowy; 

Opłata startowa może być w formie przelewów z banków tradycyjnych, internetowych, przekazów pocztowych na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w Biurze Zawodów w godz. 8:00 – 10:30. Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć tytuł opłaty: „imię i nazwisko uczestnika – Wyścig Pięciu Jezior 2018– dystans 

Iławskie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji ul. Niepodległości 11 b, 14-200 Iława  

NR KONTA BANKOWEGO: 

95 1160 2202 0000 0000 4277 4154 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora. 

Organizator może zwolnić z opłat startowych zaproszonych gości honorowych z kraju i zagranicy, wolontariuszy wykonujących prace związane z przygotowaniem imprezy i sprzątających trasę, a także osoby wskazane przez sponsorów i na prośbę samorządów i instytucji, które goszczą imprezę na swoim terenie i obiektach. 

Każdy uczestnik dokonujący wpłaty w Biurze Zawodów otrzymuje dowód wpłaty, który należy zachować. 

Organizator nie zwraca opłaty wpisowego osobom, które nie ukończyły zawodów oraz osobom, które nie mogą wystartować z innych przyczyn. Natomiast istnieje możliwość przeniesienia wpisowego na inną osobę. 

   1. PROGRAM ZAWODÓW

8.00 – 10.30 zapisy w Biurze Zawodów, wydawanie numerów startowych  

11:10 odprawa techniczna 

11:15 ustawienie uczestników w sektorach na dystansie Długim 

11.30 start dystansu Długiego 

11.35 ustawienie uczestników w sektorach na dystansie Krótkim i Rodzinnym 

11.40 start dystansu Krótkiego i Rodzinnego 

15:00 zamknięcie trasy wyścigu na wszystkich dystansach 

Dekoracje zwycięzców:  

14.30  dekoracja dystansu Krótkiego i  Długiego 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zawodów np. godzin startu poszczególnych dystansów, o czym poinformuje zawodników przed startem, a także zmiany godzin dekoracji zwycięzców np. jeżeli 90% zawodników dystansu Długiego ukończy wyścig. Organizator ma prawo do wcześniejszego przeprowadzenia dekoracji. 

   1. DYSTANSE
   • Długi ok. 50 km 
   • Krótki ok. 30 km 
   • Rodzinny ok. 10 km 
   1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA

Sposób przeprowadzenia (start wspólny, jazda na czas, ) oraz inne informacje o wyścigu będą podawane na stronie internetowej wyścigu i tablicy ogłoszeń biura zawodów.
Dla wyścigów ze startu wspólnego organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia startu sektorowego.
Do wyłonienia zwycięzców w poszczególnych kategoriach użyty zostanie elektroniczny system pomiaru czasu
Przebieg trasy będzie oznakowany strzałkami wskazującymi kierunek jazdy, taśmami i znakami ostrzegawczymi.
Na trasie maratonu mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik.
Należy zachować szczególną ostrożność w miejscach oznaczonych znakami ostrzegawczymi i gdy trasa jest trudna technicznie.
Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
Na trasie będzie znajdował się bufet dla zawodników.
Zabroniona jest jazda ze słuchawkami i słuchanie muzyki w czasie jazdy. 

Na dystansie Długim może zostać wyznaczony limit czasowy podany przez sędziego głównego przed startem.
Zawodnicy dokonują wyboru dystansu w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym przed dokonaniem płatności.
Zmiana dystansu po starcie Wyścigu będzie karana dyskwalifikacją.
Trasa Wyścigu zamykana jest o godzinie 15:00. Po tym czasie zawodnicy nie będą klasyfikowani. 

   1. ZASADY FAIR-PLAY

Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie. O ile to konieczne np. na wąskich ścieżkach zawodnik wyprzedzający powinien zasygnalizować swój zamiar komunikatem „Prawa Wolna”, „Lewa Wolna”, po której zamierza dokonać manewru wyprzedzania
Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy. 

   1. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

W ramach wpisowego na dystansie Krótkim i Długim zawodnik otrzymuje: 

– okolicznościowy medal 

– okolicznościową koszulkę – przysługuje tylko tym zawodnikom, którzy zgłosili się i opłacili wpisowe do dnia 8 kwietnia 2018 r.!
– komin na szyję – przysługuje tylko tym zawodnikom, którzy zgłosili się i opłacili wpisowe do dnia 8 kwietnia 2018 r.! 

– przejazd oznakowaną trasą
– numer startowy
– elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki
– zabezpieczenie medyczne
– prawo do korzystania z bufetów na trasie
– bufet regeneracyjny na mecie

W ramach wpisowego na dystansie Rodzinnym zawodnik otrzymuje: 

– okolicznościowy medal
– przejazd oznakowaną trasą
– numer startowy
– zabezpieczenie medyczne
– bufet regeneracyjny na mecie 

   1. NAGRODY

Dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach przewidziane są puchary, nagrody rzeczowe oraz finansowe; 

   1. POMIAR CZASU

Podczas Wyścigu Pięciu Jezior 2018 będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu na dystansie Krótkim, Długim i Rodzinnym. Każdy zawodnik startujący na dystansie Krótkim, Długim i Rodzinnym zobowiązany jest do posiadania i przymocowania do kierownicy sztywnego numeru startowego,  tak aby był widoczny i możliwy do odczytania. Brak numeru startowego lub umocowanie ich w niewidocznym miejscu, będzie skutkowało niesklasyfikowaniem zawodnika. 

   1. KATEGORIE WIEKOWE

Kategorie wiekowe zostaną uznane za ważne, gdy wystartuję w nich min. 5 osób. W sytuacji gdy udział w kategorii zgłosi mniejsza liczba osób, dana kategoria zostanie połączona z inną!

KRÓTKI – mężczyźni (nr startowe zielone): 

Open 

Open Pracownicy Lasów Państwowych 

Najszybszy Iławianin

Kategoria M1 – od 13 do 17 lat 
Kategoria M2 – od 18 do 29 lat 
Kategoria M3 – od 30 do 39 lat 
Kategoria M4 – od 40 do 49 lat 
Kategoria M5 – od 50 do 59 lat 
Kategoria M6 – od 60 wzwyż 

KRÓTKI – kobiety (nr startowe zielone): 

Open 

Open Pracownicy Lasów Państwowych

Najszybsza Iławianka 

Kategoria K1 – od 13 do 17 lat 
Kategoria K2 – od 18 do 29 lat 
Kategoria K3 – od 30 do 39 lat 
Kategoria K4 – od 40 wzwyż 

DŁUGI – mężczyźni (nr startowe czerwone): 

Open 

Open Pracownicy Lasów Państwowych

Najszybszy Iławianin 

Kategoria M1 – od 16 do 20 lat 
Kategoria M2 – od 21 do 30 lat 
Kategoria M3 – od 31 do 40 lat 
Kategoria M4 – od 41 do 50 lat 
Kategoria M5 – od 51 do 60 lat
Kategoria M6 – od 61 wzwyż  

DŁUGI – kobiety (nr startowe czerwone): 

Open 

Open Pracownicy Lasów Państwowych

Najszybsza Iławianka

Kategoria K1 – od 16 do 20 lat 
Kategoria K2 – od 21 do 30 lat 
Kategoria K3 – od 31 do 40 lat 
Kategoria K4 – od 41 wzwyż 

   1. RUCH DROGOWY

Maraton będzie się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora będą ułatwiać włączanie się do ruchu i przejazd przez skrzyżowania.
Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych powinni poruszać się jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, stosować się do zasad ruchu ruchu drogowego, znaków drogowych oraz do poleceń Policji i służb porządkowych Organizatora. 
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. 

Zawodnicy są zobowiązani do zapoznania się z trasą wyścigu. Wszelkie zmiany trasy przez zawodników będą traktowane jako skrót trasy i zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.
W czasie trwania wyścigu zawodnik jadący wolniej powinien ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy.
Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność, w momencie gdy trasa jest trudna technicznie lub gdy zbliżają się do skrzyżowania.
Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego.
Każda naprawa roweru powinna być przeprowadzona w bezpiecznym miejscu, umożliwiając swobodny przejazd pozostałym zawodnikom.
Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy. 

   1. KARY

Komisja sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary: 

   • upomnienie uczestnika, 
   • doliczenie czasu karnego, 
   • dyskwalifikacja uczestnika, 
   1.  OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne, jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.  

Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu. Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu. W przypadku naruszania tego przepisu, uczestnicy edycji będą ukarani dyskwalifikacją. 

   1. PROTESTY

Protesty można składać w dniu zawodów do Organizatora z jednoczesnym dokonaniem opłaty w wysokości 100 zł. do 30 min. od ukończenia wyścigu. Po tym czasie protesty nie będą rozpatrywane. Decyzja ostateczna należy do Organizatora zawodów. Zawodnik, który spodziewa się, że będzie dekorowany, zobowiązany jest do sprawdzenia swojej pozycji w wynikach i w przypadku wątpliwości zgłoszenia swoich uwag organizatorom, zanim rozpocznie się dekoracja.

   1. INFORMACJE DODATKOWE

Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w maratonie w trakcie jego trwania powinien zgłosić ten fakt obsłudze będącej na trasie maratonu lub w Biurze Zawodów.
W przypadku nieobecności na imprezie Organizator nie zwraca opłaty startowej.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Wyścigu Pięciu Jezior 2018 nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy.  

Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne, z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takim wypadku Organizator przewiduje zwrot kosztów wpisowego. 

Organizator nie ubezpiecza zawodników w zakresie NW. 

   1.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej oraz w biurze Organizatora).
O wszystkich kwestiach nieuregulowanych w regulaminie oraz o jego interpretacji w trakcie zawodów decyduje Organizator zawodów. 

Załącznik nr 1 – oświadczenie osoby nieletnie